Semalt: Şereketiňizde SEO hünärmeniniň bolmagynyň 8 inkär edip bolmajak artykmaçlygy
Gowy telekeçi elmydama täze taslamalara başlamak isleýär. Hakykatdanam, taslamanyň üstünlikleriniň güýji dürli dersler boýunça iň oňat hünärmenler bilen özüni gurşap almak ukybyna baglydyr. Şeýlelik bilen, professional SEO bolmaly. Şereketiňizde SEO hünärmeni bolmagyň hakyky artykmaçlyklary hakda pikir edip gördüňizmi? Notok bolsa, bu işiňiziň ösmegi üçin möhüm tarapy göz öňünde tutmagyň iň amatly wagtydygyny görkezýär.

Bu gün, web ýerleşdiriş hünärmeniniň haýsydyr bir üstünlikli işiň esasy bölegi bolmagynyň sebäplerini görkezip, işiňiz üçin hünärmen bolmagyň 8 inkär edip bolmajak peýdasy arkaly size bu jogaby tapmaga kömek ederis.

Şeýle-de bolsa, muňa garamazdan Semalt, onlaýn we şahsy SEO arkaly, an hemmesi bir SEO guraly täze başlanlar, hünärmenler we hatda SEO agentlikleri üçin niýetlenendir. Görkezilen gural Google-da reýtingi ýokarlandyrmaga we şeýlelik bilen toruňyzdaky girdejililigini we ýerlikliligini ýokarlandyrmaga kömek edýär.

Peýdalaryna geçmezden ozal, SEO hünärmeniniň bolmagynyň ähmiýeti barada gürleşeliň.

SEO hünärmeniniň bolmagy möhümmi?

SEO geňeşçisini öz hataryna goşmagy ýüregine düwen kompaniýa, bäsdeşlikdäki diferensial potensialyny köpelder. Şeýle hünärmenler sanly ruhly her bir kompaniýanyň ösüşini we satuwyny gowulandyrmak üçin internetde berk strategiýany nädip düzmelidigini bilýärler. Hakykatdanam, goşulan baha kompaniýanyň girdejiligini we gerimini üýtgedýär.

Munuň tersine, wagtyň entek ýetişmändigini duýýandyklary sebäpli sanlylaşdyrma otlusyny ýitirýän guramalar we telekeçiler, orta möhletde işiň ösmegini we bu kompaniýanyň ösüşini haýalladýan kynçylyklara sezewar bolarlar.

Näme üçin SEO hünärmenini işe almalydygyňyzy ýa-da web ýerleşişinde tälim bermek üçin çeşmeler bölüp bermelidigiňiz hakda pikir edýärsiňizmi?

SEO näme üçin işiňiz üçin möhüm?Bir telekeçi öz markasyny we işini bir maksady göz öňünde tutup, internetde ýerleşdirmek kararyna gelýär: kompaniýanyň satuwyny artdyrmak üçin köpelýän tomaşaçylara ýetmek. Bu başdan geçirmede diňe bir SEO ýörite bolmagy zerur bolman, eýsem elinde güýçli SEO gurallary hem bolmaly. SEO Şahsy dolandyryş paneli.

Hakykatdanam, SEO hünärmeni web sahypasynyň Google-yň birinji ornundaky ornuny ýokarlandyrmak üçin zerur ygtyýarlyk we ýerlik derejesini almak üçin kompaniýanyň strategiýasyny kesgitleýär. Ulanyjylar gözleg motory arkaly sahypaňyza girip, şol ýerde galmagy üçin web sahypasyny dizaýn etmegi we sazlamagy öwredýär.

Şeýle-de bolsa, web sahypaňyzyň döredýän bu gymmatly goşandy, Google tarapyndan oňyn baha berilýär, sebäbi sahypaňyzyň her tarapyny tapmak we ulanyjylaryň aladalaryny çözmek üçin alada edendigiňize düşünýär. Gysgaça aýdylanda, SEO hünärmeni ulanyjy zerurlyklaryny çözgütlere we täze iş mümkinçiliklerine öwürýär.

Indi, internetde üstünlik gözleýän kompaniýada SEO hünärmenini işe almagyň gowy sebäpleriniň nämedigini bileliň?

1. SEO geňeşçisiniň onlaýn marketing we aragatnaşyk boýunça ýörite bilimleri bar

Web ýerleşişi ägirt uly ösüşleri başdan geçirdi. SEO hünärmeni diňe Google-da käbir açar sözler üçin sahypa ýerleşdirmek üçin işlemeýär; işi hasam öňe gidýär. SEO hünärmeni, şol sahypanyň abraýyny we ýerlikliligini ýokarlandyrýan giňişleýin onlaýn marketing strategiýasyny hem döredýär. Maksatly toparyň ýakyn wagtda täze müşderä öwrülmegini ýokarlandyrmak üçin ýeterlik strategiýalary durmuşa geçirip, gözleg motorlarynyň başynda web sahypasyny ýerleşdirýär.

Mundan başga-da, häzirki gözleg motory optimizasiýasy sosial ulgamlar bilen baglanyşykly; hil mazmuny, marka, SEM kampaniýalary, web öwrülişigi; e-poçta marketing ýa-da islendik onlaýn işiň güýjüni giňeltmek üçin ulanyjy tejribesi. Diňe SEO hünärmeni bu garyndyny ýeňiji strategiýa öwürmek üçin bilim we başarnyklara eýe bolar.

Şeýle-de bolsa, bu häsiýetleriň hemmesi bilen bir SEO hünärmeni hökmany suratda has gowy SEO gurallaryny ulanmaly bolar DSD guraly üstünlik gazanmak üçin.

2. Professional SEO analitigini işe almak wagt we pul tygşytlaýarŞereketiňiziň web sahypasyny gelniňiziň dostunyň ýa-da kompýuter söýýän garyndaşlaryňyzyň biriniň elinde goýýarsyňyzmy? Muny üýtgetmegiňizi haýyş edýäris.

Şeýle hem, mümkin bolmadyk wadalara esaslanýan SEO hyzmat tekliplerinden ägä boluň. Hakykatdanam, bu ýasama web ýerleşdiriş hünärmenleriniň hereketleri nädogry ýollary alar. Şeýle-de bolsa, gowulaşmalar web sahypaňyza girip bilmez we puluňyzy we wagtyňyzy ýitirer.

Professional SEO geňeşçisiniň hemme zady gözegçilikde saklaýar. Nazaryýet, gözleg we tejribe, gündelik tejribäňize we taktikaňyzy goldamak üçin bil baglaýan ýöriteleşdirilen gurallaryň ussatlygyna esaslanyp habarly kararlar kabul etmek üçin birleşýär.

Ölçeň, derňäň, baha beriň we durmuşa geçiriň, sebäbi ýokary hilli SEO-nyň hemişelik işlemegi we hemmetaraplaýyn strategiýany talap edýändigini bilýärsiňiz. Emma bu tagallalaryň hemmesini töleýär we olary işiňiziň zerur zatlaryna öwürýär: has köp pul.

3. SEO hünärmeni başlangyç nokady bilýär we gowulaşmagyň ýoluny düzýär

Professional SEO analitigi has gowy diagnoz goýmak üçin web sahypasynyň ýa-da elektron söwda platformasynyň içini seljermäge taýýardyr. Soňra bolsa durmuşa geçirilmeli maslahat berilýän çäräni bilmäge mümkinçilik berýär. Munuň üçin onuň işi kompaniýanyň rentgen şöhlesini geçirmäge gönükdiriler: internetde görünmek derejesi nähili we häzirki wagtda näderejede möhüm?

Öz hatarynda SEO hünärmeni bolan bir kompaniýa, web sahypasynyň SEO sahypasyny seljermek üçin maglumatlary alar. Şeýle-de bolsa, suratlar, mazmun, açar sözler, sahypa kartalary, atlar we meta beýany; URL-ler ýa-da ýükleme tizligi, diňe auditiňiziň esaslanýan nokatlary bolar.

SEO-nyň bu deslapky derňewi bu hünärmeniň işi üçin gaty möhümmi? Sebäbi, webiň saglyk barlagynyň netijesinde, analitik ýerdäki SEO-ny optimallaşdyrmak we saýtdan daşary SEO-ny gowulandyrmak üçin çäreleri durmuşa geçirmek üçin degişli strategiýany nädip düzmelidigini biler.

4. Gözleg motory marketing hünärmeni, kompaniýanyň müşderisine nädip ýetip boljakdygyny bilýär

SEO geňeşçisiniň gözleg işi, ulanyjylaryň gözleg meýillerini we gyzyklanmalaryny seljermek boýunça hünärmen tarapyndan amala aşyrylýar. Şeýlelik bilen, zerur gurallaryň ussatlygy sebäpli SEO Şahsy dolandyryş paneli, maksatly diňleýjiňiziň sahypada ökde traffigi getirýän hereketleri amala aşyrmak üçin önümiňizi we hyzmatyňyzy gözlemek üçin haýsy açar sözleri ulanýandygyny kesgitleýär.

Bu SEO işi web sahypasyny optimizirlemegi, şeýle hem hil mazmunynyň ýerine ýetirilmegini, baglanyşyk gurluşyk strategiýalaryny, ünsli sosial mediýa barlygyny we maksatly diňleýjiňiziň ýerleşýän ýerinde markany has görnükli berýän GEO SEO usullary bilen güýçli ýerli barlygy öz içine alýar.

5. Öňdebaryjy SEO hünärmeniniň işi satuwy artdyrmaga kömek edýär

Sahypamyz gelýänleriň aladalaryna çözgüt hödürlese, marketing hünärmeniniň işi müşderini satyn almaga kömek eder. Webde-de, daşynda-da bir kompaniýanyň SEO geňeşçisi, Google-yň sahypanyň ulanyja ýokary hilli maglumat berýändigini we professional gözleg tejribesini üpjün etmek üçin Google-yň barlygyny barlamak üçin ähli bilimlerini ulanýar.

Netijede gözleg motorlaryna has ähmiýetli web sahypasy, şol ýerdäki iň möhüm açar sözler üçin iň ýokary orunlara ýerleşdirilýär; şeýlelik bilen has köp saparlary özüne çekýär. Bu maksada ýetmek üçin DSD guraly maslahat berilýär.

Mundan başga-da, web analitigi köptaraplydyr we sahypada ýa-da elektron söwdada haýsy elementleri bezemelidigini bilýär, şeýlelik bilen sahypada myhman has uzak durar; bilen täsirleşýär we içindäki düýş hereketini soňlamak islegini oýarýar: satyn almak.

6. Sanly hünärmen işewürlik mümkinçiliklerini tapýar

Professional web ýerleşdirişine gatnaşan gözleg işleriniň netijesinde SEO hünärmeni diňe bir maglumatlary seljermek bilen çäklenmän, işewürlik mümkinçiligini gören badyna nädip tanap boljakdygyny hem bilýär.

Maglumatlary düşündirmek we sanlardan we göterimlerden geçmek ukyby oňa ýokary girdejili bazar ýerlerini kesgitlemäge mümkinçilik berýär; beýleki pseudo-hünärmenler diňe sanlary we has köp sanlary görýärler.

Iş mümkinçiligi girdejileri köpeltmek we täze bazarlary basyp almak üçin has köp mümkinçiliklere öwrülýär. Bu, her bir telekeçiniň maksady dälmi? SEO hünärmenini işiňize goýmagyň ýene bir sebäbi.

7. Sanly hünärmen innowasiýany kompaniýanyň ýarany edýär

Sanly hünärmenler mümkin bolmadyk we çäksiz bolup bilýän awangardyň çägine geçmek ukyby üçin tehnologiýany gowy görýärler. Hakykatdanam, hemişe öňe seredýän we häzirki döwrüň daşyna seredýän hünärmen möhüm zehin. Bilimi - onlaýn marketingiň soňky tendensiýalary we webiň iş mümkinçiliklerini tapmak üçin kanal hökmünde işlemegi - kompaniýanyň ösüşine has köp baha we bäsdeşlik ukybyny berýär.

8. SEO hünärmeni kompaniýany has bäsdeşlik edýär

Gowy SEO hünärmenleri elmydama has köp zady isleýärler we hiç wagt ýüz öwürmeýärler. Bu, web ýerleşdiriş hünärmeniniň durmuş pelsepesi. Her gün diňe bir beýleki web sahypalarynyň gowy işleri bilen däl, eýsem özleri bilen hem bäsleşip, hereketleriniň netijeliligini barlaýarlar. Bu garşylykly garaýyş, olary her ädim has uly ädim ätmek üçin köp işlemek bilen kompaniýanyň SEO strategiýasynyň bir bölegine öwürýär. At Semalt, sahypaňyzyň SEO prosesinde size ýoldaş bolmaga taýyn şeýle hünärmenlerimiz bar.

Şeýle-de bolsa, olar haýal, ýöne şübhesiz gidýärler. Sebäbi olaryň kararlary kompaniýanyň internetde görnükliligini ýokarlandyrýan we ony bäsdeşlikden ýokary goýýan oňyn netijelere öwrülýär. Bu güýç kompaniýanyň düýbüne gönükdirilýär we ony üstünlikli işe öwürýär.

Netije

Umuman aýdanyňda, işiňizde internetde maksatsyz gezelenç etmez ýaly möhüm bir karara gelmegiň wagty geldi. Şeýlelik bilen, SEO hünärmeniniň kompaniýanyň sanly strategiýasyna ýolbaşçylyk etmegini isleýärsiňizmi? Indi seretme! Semalt gyssagly üstünlik gazanmak üçin 24/7 elýeterlidir.

Hakykatdanam, toparyňyzda bu işi ýerine ýetirmek isleýän, ýöne onlaýn işiňiziň ähli mümkinçiliklerini çykarmak üçin SEO bilimleri bolmadyk adamlar bolup biler. Şeýle-de bolsa, okuwlaryna bil baglasaňyzam, umumy kurslary ýatdan çykaryň we işgärleriňize web ýerleşişini mümkin bolan ýeke-täk ýoly öwreniň: tejribe arkaly.

Munuň üçin size ýene-de bir gezek netijeli kömek edip biljek iň oňat agentlikleriň biri bolan Semalt-a tabşyrmaga çagyrýaryn. Mundan başga-da, size hödürleýäris DSD guraly traffigiňizi köpeltmäge we Netdäki işiňiziň girdejiligini we ýerlikliligini ýokarlandyrmaga kömek eder.
mass gmail